budyniowa

29 tekstów – auto­rem jest bu­dyniowa.

Po tych wszys­tkich dziecin­nych kłótniach,złych wy­borach i wie­cznie po­pełnianych po­myłkach dziś z czys­tym su­mieniem mogę stwier­dzić, że nap­rawdę dorośliśmy. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 kwietnia 2012, 19:14

Nies­te­ty dla niektórych ludzi słowo zaw­sze ma krótki ter­min ważności. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 25 września 2011, 19:32

Naj­smut­niej­sze w tym wszys­tkim jest to, że poz­na­liśmy się za­led­wie o jedną godzinę za późno. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 3 września 2011, 22:34

Widzisz mała, oni wszys­cy będą te­raz pow­tarzać,że on nie był Ciebie wart,że jeszcze będzie błagać o drugą szansę, Ja po­wiem Ci skar­bie,że mu­sisz za­pom­nieć, że będzie Cię ku­rew­sko bo­leć przez długi czas, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 września 2011, 18:09

Mu­siałam stra­cić Ciebie, by móc zys­kać Jego. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 września 2011, 16:07

Mężczyznę ma się jed­ne­go, fa­cetów można mieć tysiące. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 25 sierpnia 2011, 21:04

Im bar­dziej cias­tko jest piękne z zewnątrz, tym bar­dziej pop­su­te może być od środka.

nies­te­ty często tak właśnie by­wa z ludźmi.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 sierpnia 2011, 19:54

Pa­radok­salnie to naj­pros­tsze rzeczy są najtrudniejsze. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 sierpnia 2011, 20:21

nic, na­wet mo­ja ręka złama­na w kil­ku miej­scach nie bo­li tak, jak ta og­romna pus­tka w twoich oczach przyjacielu.. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 kwietnia 2011, 20:07

Cza­sem odejście nie oz­nacza wca­le po­rażki - wręcz prze­ciw­nie, jest oso­bis­tym zwycięstwem. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 11 grudnia 2010, 17:46
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

budyniowa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność